Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου


1 2022 ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΨΑΕΘΩΚΜ-ΕΕΗ-1
.pdf
Download PDF • 140KB

2 2022 Εκλογή των μελών της Οικονομικης Επιτροπής 6ΡΦΔΩΚΜ-1ΧΘ
.pdf
Download PDF • 153KB

3 2022 Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος Εκτελεστέων Έργων του Δ
. Νισύρου έτους 2022 ΨΨΠΕΩ
Download ΝΙΣΎΡΟΥ ΈΤΟΥΣ 2022 ΨΨΠΕΩ • 250KB

4 2022 Ορισμός οργάνου για την σφράγιση και εκτέλεση διοικητικών πράξεων όλων των καταστημ
.
Download • 147KB

4 2022 Ορισμός οργάνου για την σφράγιση και εκτέλεση διοικητικών πράξεων όλων των καταστημ
.
Download • 147KB

5 2020 Συγκρότηση Επιτροπών προμηθειών, υπηρεσιών και οχημάτων του Δήμου έτους 2022 6ΔΔΖΩΚ
.
Download • 241KB

6 2022 Συγκρότηση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό για το έτος 2022 6
.
Download • 145KB

7 2022 Συγκρότηση Επιτροπής δωρεών 60ΧΜΩΚΜ-2ΜΧ
.pdf
Download PDF • 160KB

8 2022 Ορισμός μελών και συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης εκμίσθω
.
Download • 148KB

9 2022 Ορισμός δύο μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για την συγκρότηση επιτροπών ΨΩ5ΨΩΚΜ-Ν5Υ
.
Download • 173KB

11 2022 Λήψη απόφασης και τοποθέτηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την μη ορθή τήρηση τω
.
Download • 135KB

12 2022 Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμ
.
Download • 362KB

13 2022 Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης 2022
.
Download • 405KB

14 2022 Ψήφιση Προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης Δήμου Νισύ
.
Download • 833KB

28 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Designed by Michael Pachos

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Δήμος Νισύρου 2022 |Nisyros.gr