Βρέθηκαν 588 στοιχεία

Αναρτήσεις ιστολογίου (541)

 • Επιστολή του Δημάρχου Νισύρου

  Επιστολή του Δημάρχου Νισύρου κ. Χριστοφή Κορωναίου στο νέο πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου και Δήμαρχο Κώ κ. Θεοδώση Νικηταρά.

 • AΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ -15- Θέμα: Αναστολή λειτουργίας των σχολείων Δήμου Νισύρου.

  Ο Δήμαρχος Νισύρου έχοντας υπόψη του: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 παρ. 1 και 94 παρ. 4 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2. Έχοντας υπόψη την προστασία των μαθητών και εκπαιδευτικών, την άμεση ανάγκη για απολύμανση των σχολικών χώρων στα πλαίσια της προφύλαξης και της μη διασποράς του ιού. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την αναστολή λειτουργίας όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων (Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο, Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις) του Δήμου Νισύρου, την Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022, για την προστασία των μαθητών και εκπαιδευτικών καθώς για τη διενέργεια απολύμανσης στους χώρους των σχολείων. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ I. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

 • ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ

  Ο Δήμος Νισύρου προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ με συνολικό προϋπολογισμό 145.000,00 € (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα, αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 24%). Το έργο συντίθεται από τη κατηγορία Α2 τάξης και άνω, για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ προϋπολογισμού 116.935,48 € προ Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβάνει δαπάνη εργασιών, Γ.Ε. και Ο.Ε., απρόβλεπτα και αναθεώρηση). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2242031171, FAX επικοινωνίας 2242031330. Η καταληκτική ημέρα και ώρα υποβολής προσφορών είναι: 24/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 31/01/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ.. Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερομένους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο άρθρο 18 της Διακήρυξης (αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ: 21PROC009868891), σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος. Για τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 παρ. 1.2 έως 1.4 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αρ. 117384/26-10-2017 (3821 Β'). Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.338,70€ (δύο χιλιάδες τριακόσια τριάντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα λεπτά) με ισχύ τουλάχιστον 395 ημερολογιακών ημερών, μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 365 ημερολογιακές ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Το έργο χρηματοδοτείται από το Δήμο Νισύρου και είναι ενταγμένο στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το έτος 2021.

Προβολή όλων

Σελίδες (47)

 • Δραστηριότητες | Nisyros.gr

  Η Νίσυρος λόγω οτι πρόκειται για ένα ηφαιστειακό νησί με ιδιαίτερο γεωλογικό και πολιτισμικό ενδιαφέρον, προσφέρεται για διάφορες δραστηριότητες που ξεφεύγουν απο το φάσμα του μαζικού τουρισμού. Η Νίσυρος είναι νησί ιδανικό για εναλακτικές μορφές τουρισμού όπως: συνεδριακός, θρησκευτικός, ιαματικός, περιπατητικός, καταδυτικός, γαστρονομικός κ.α. ​ Έξοδος από τη συλλογή Δραστηριότητες για επισκέπτες Συνεδριακός τουρισμός ​ Η Νίσυρος, με το ιδιαίτερο φυσικό κάλλος που διαθέτει, το ηφαίστειο, το Παλιόκαστρο, τα μοναστήρια, τα εκκλησάκια, με το επιστημονικό ενδιαφέρον που προκαλούν σε πληθώρα επιστημονικών πεδίων (ηφαιστειολογία, γεωλογία, σεισμολογία, ενέργεια, γεωθερμία, οικολογία, περιβαλλοντολογία, αρχαιολογία κλπ), μπορεί να αποτελέσει σημαντικό συνεδριακό προορισμό. Σήμερα η Νίσυρος μπορεί να φιλοξενήσει συνέδρια των 200 ατόμων σε Δημοτικά κτίρια διαμορφωμένα κατάλληλα για το συγκεκριμένο σκοπό, αποτελεί δε προτεραιότητα της Δημοτικής Αρχής, η κατασκευή υπερσύγχρονου συνεδριακού κέντρου – πολυχώρου, ικανού να φιλοξενήσει μεγάλα συνέδρια, εκθέσεις, και πολιτιστικές εκδηλώσεις γενικότερα. Θρησκευτικός τουρισμός Σε όλη τη μακραίωνη ιστορία της, η Νίσυρος υπήρξε ένας τόπος με έντονη πνευματικότητα και θρησκευτικότητα. Απόδειξη, οι πολυάριθμοι τόποι λατρείας, όπως μαρτυρούν τα απομεινάρια ναών, οι αμέτρητοι ναοί της βυζαντινής και μεταβυζαντινής περιόδου, τα ταπεινά εκκλησάκια που είναι διάσπαρτα στην ύπαιθρό της. Μένει έκπληκτος κανείς, μπροστά στην ποικιλία και την ομορφιά του θρησκευτικού συναισθήματος που εκφράστηκε στο νησί μας ανά τους αιώνες με τα πολυάριθμα μοναστήρια, εκκλησάκια, ασκηταριά και αντικείμενα απαράμιλλης θρησκευτικής τέχνης (όπως βυζαντινές εικόνες, αγιογραφίες, ξυλόγλυπτα τέμπλα, λιθόγλυπτα κ.α.), που συνθέτουν ένα μωσαϊκό σπάνιας ομορφιάς. Αυτή η ομορφιά τονίζεται ακόμα περισσότερο από το γεμάτο εναλλαγές και εκπλήξεις φυσικό τοπίο του νησιού μας. Η γνωριμία με τα θρησκευτικά μνημεία και τις ιερές μνήμες της Νισύρου, αλλά και η βαθειά αίσθηση που αυτά μεταδίδουν, συνδέεται με την αναζήτηση ενός διαφορετικού τρόπου ζωής, βασισμένου στις αυθεντικές παραδοσιακές αξίες. Γι’ αυτό και τα μνημεία αυτού του τόπου δεν αποτελούν απλά μουσειακά στοιχεία ή άψυχους μεταδότες πληροφοριών. Αντίθετα, είναι μία έντονη παρουσία στην πολιτιστική παράδοση του νησιού, μια κατάθεση ψυχής, ελπίδας και ανανέωσης και ως εκ τούτου μπορούν και στις ημέρες μας να εμπνέουν και να δίνουν ένα διαφορετικό νόημα της ζωής στον επισκέπτη του νησιού. Πόλο έλξης επισκεπτών αποτελούν όλα σχεδόν τα πανηγύρια που διοργανώνονται στο νησί. Στις 30 Ιουνίου, στο χωριό Πάλοι γίνεται πανηγύρι και τιμάται η ημέρα των Αγίων Αποστόλων. Στις 26-27 Ιουλίου, στην τοποθεσία Αυλάκι γίνεται πανηγύρι στη γιορτή του Αγίου Παντελεήμονα . Στις 14-15 Αυγούστου η διοργάνωση πανηγυριού από την Ιερά Μόνη Παναγίας της Σπηλιανής στο Μανδράκι, με προσέλευση κόσμου από όλα τα Δωδεκάνησα, αποτελεί τη σημαντικότερη εκδήλωση που πραγματοποιείται στη Νίσυρο. Στις 14-15 Αυγούστου διοργανώνεται πανηγύρι από την Ιερά Μονή Παναγίας Κυράς. Στις 22-23 Αυγούστου γίνεται πανηγύρι στην Ιερά Μονή Παναγίας Κυράς για τον εορτασμό των εννέα ημερών από την Κοίμηση της Θεοτόκου. Στις 8 Σεπτεμβρίου εορτάζεται το Γενέσιο της Θεοτόκου στον Εμπορειό. Στις 13-14 Σεπτεμβρίου γίνεται πανηγύρι στη Μονή Τιμίου Σταυρού στο ηφαίστειο. Στις 25-26 Σεπτεμβρίου το πανηγύρι για την εορτή του Άγιου Ιωάννη του Θεολόγου στο μοναστήρι που βρίσκεται στο χωριό Νικειά. Στις 7-8 Νοεμβρίου, στο χωριό Εμπορειός, γίνεται πανηγύρι στην εορτή του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Στις 21 Νοεμβρίου πανηγύρι στα Εισόδια της Θεοτόκου στο χωριό Νικειά. Εξαιρετική εποχή για την παρουσία σας στη Νίσυρο είναι η εποχή του Πάσχα, τόσο τη Μεγάλη Εβδομάδα όσο και την εβδομάδα μετά τη Λαμπρή. Ιαματικός τουρισμός ​ Οι άφθονες θερμές πηγές είναι ένα άλλο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της Νισύρου. Σε πολλά σημεία κατά μήκος των ακτών του νησιού αναβλύζει ζεστό νερό, σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από 30 έως 61 βαθμούς. Πρόκειται για ανάμειξη θαλασσινού και βρόχινου νερού με τα γεωθερμικά ρευστά του ανώτερου θερμού ορίζοντα. Αυτά, θερμά και ελαφρότερα, καταφέρνουν να φτάσουν κοντά στην επιφάνεια ακολουθώντας τα μεγάλα ρήγματα και ρωγμές της περιοχής. Οι πιο γνωστές από τις θερμές πηγές είναι αυτές των Λουτρών, 1500 μέτρα βόρεια από το Μανδράκι και της Θερμιανής, δίπλα στο εκκλησάκι της Παναγιάς της Θερμιανής, στη βόρεια άκρη του χωριού των Πάλων. Και οι δύο κατατάσσονται στις «ιαματικές υδροθειούχες αλιπηγές». ​ Η πηγή της Θερμιανής είναι γνωστή από την αρχαιότητα. Η επιγραφή που βρέθηκε στα ερείπια της μεγάλης στοάς των Ρωμαϊκών λουτρών τα οποία λειτουργούσαν στην ίδια περιοχή «Ολβιος άνερ ός κατ’ ελάινον ουδόν Ιπποκράτους βαλανείων νοσειρών νόσων ώδ’ έσσεται» (Ευτυχισμένος ο άνδρας που θα γίνει έτσι (θα ιαθεί), [μόλις διαβεί] το ελέινο (από ξύλο ελιάς) κατώφλι των λουτρών του Ιπποκράτη [που ξεπλένουν] τις βλαβερές αρρώστιες) ενισχύει την άποψη ότι ο πατέρας της ιατρικής Ιπποκράτης είχε διαλέξει την πηγή αυτή της Νισύρου σαν ιαματικό λουτροθεραπευτικό κέντρο. Στην ίδια πηγή αναφέρεται πιθανά και ο Buondelmonti σαν ιαματικά λουτρά: Ad trionem in pede montis, contigua maris, spelunca consistit, ad quam circumstantes, doloribus oppressi, accedunt, et, diu morati, in patriam incolumes reventuntur. Στην κοντινή ακτή, στις παρυφές του βουνού, υπάρχει μια σπηλιά όπου όσοι υποφέρουν από πόνους έρχονται να γιατρευτούν, μένουν για κάποιο διάστημα και κατόπιν αναχωρούν υγιείς. Η τελευταία περίοδος κατά την οποία λειτούργησε θεραπευτικό κέντρο στην περιοχή είναι από το 1895 έως τις αρχές της δεκαετίας του ’30, τα γνωστά «Λουτρά Παντελίδη». Σήμερα έχουν αναστηλωθεί τα παλαιά λουτρά, δεν είναι όμως ακόμη έτοιμα να λειτουργήσουν. Η θερμοκρασία της πηγής είναι 33 βαθμοί, αναμένεται όμως να αυξηθεί κατά 8-10 βαθμούς εάν αντληθεί το νερό. Τα νερά της θερμής πηγής των Λουτρών εκμεταλλεύονται τα Δημοτικά Λουτρά Μανδρακίου από το 1872. Είναι φημισμένες οι θεραπευτικές της ιδιότητες στις ρευματοπάθειες, αρθροπάθειες, δερματικές παθήσεις και παθήσεις του κυκλοφοριακού συστήματος. Η μέγιστη θερμοκρασία της πηγής είναι 46 βαθμοί. Μια τρίτη γνωστή θερμή πηγή είναι αυτή στον όρμο του Αυλακιού. Τα νερά της είχαν χρησιμοποιηθεί για λουτροθεραπείες πριν εγκαταλειφθεί ο οικισμός. Το ζεστό νερό αναβλύζει σήμερα μέσα στη θάλασσα και η μέγιστη θερμοκρασία του είναι 61 βαθμοί. Πέραν των θερμών πηγών, στη Νίσυρο υπάρχουν πολλές θέσεις όπου αναδύεται θερμός ατμός. Δύο από αυτές τις θέσεις χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν ως φυσικές σάουνες. Η κυριότερη, και γνωστή από την αρχαιότητα, είναι στη θέση Πυριά, όπου σώζεται ακόμα ο θάλαμος των ατμόλουτρων και διπλανά βοηθητικά των λουτρών κτίσματα. Η άλλη θέση βρίσκεται στην είσοδο του οικισμού Εμπορειός. Η θερμοκρασία των ατμών είναι 34-35°C. Έξοδος από τη συλλογή Έξοδος από τη συλλογή Καταδυτικός τουρισμός ​ Ο βυθός της Νισύρου είναι από τα λίγα μέρη στον κόσμο οπου μπορεί κανείς να καταδυθεί σε ενεργό υφαίστειο και να κολυμπήσει αναμεσα σε φυσαλίδες που βγαίνουν απο τα έγκατα της γής. Η εξαιρετική ορατότητα που φτάνει και τα 40 μέτρα ειναι ιδανική για να μπορεσέτε να απολαύσετε μαγευτικά ηφαιστειογενή τοπία κατω απο την επιφάνεια της θάλασσας. Υποθαλάσια ρήγματα, σπηλιές, κρατήρες περιμένουν να εξερευνηθούν με αυτόνομη αλλα και με ελεύθερη κατάδυση. Η εξαιρετική βιοποικιλότητα επίσης είναι δυνατή να προκαλεσει μεγαλες εκπλήξεις και συγκινήσεις. Στον βυθό της Νισύρου μπορείτε να δείτε ατελείωτα λιβάδια ποσειδωνίας, κοπάδια μεσογειακού μπαρακούντα, μαγιάτικα, χταπόδια, καβούρια ερημίτες, πολύχρωμα γυμνοβράγχια, ροφούς και οτιδήποτε άλλο ηπάρχει στην μεσόγειο είναι πιθανό να το συναντήσετε. Έξοδος από τη συλλογή Περιπατητικός τουρισμός ​ Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με τις περιπατητικές διαδρομές εδώ

 • Η Νίσυρος | Nisyros.gr

  Πώς πάμε στη Νίσυρο Διαμονή Μουσεία - Αξιοθέατα Δρομολόγια Λεωφορείου Δραστηριότητες Αρχική Ο Δήμος Νισύρου Δημοτική Αρχή Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευση - Αποχέτευση Κεντρο εξυπηρέτησης Πολιτών Παιδικός σταθμός Κανονισμοί Πώς πάμε στη Νίσυρο Διαμονή Νίκος Παπάζογλου Επικοινωνία Η Νίσυρος Ζωντανή κάμερα Οικισμοί Δημοτικές Υπηρεσίες Ιστορία Ηφαίστειο Παλιόκαστρο Γυαλί-Νησιά Ιαματικές πηγές-Λουτρά Εκλησίες-Μοναστήρια Χλωρίδα-Πανίδα Χάρτες Χοροί της Νισύρου Ο Καιρός Μουσεία- Αξιοθέατα Αρχαιολογικό μουσείο Λαογραφικό μουσείο Εκλησιαστικό μουσείο Δρομολόγια λεωφορείου Υφαιστειολογικό μουσείο Αφηγηματικός Χάρτης Αναφορές στην Νίσυρο Νέα Δελτία τύπου Διαγωνισμοί Δημοτικά συμβούλια Επαγγελματίες Ιστορία του Δήμου Προσκλήσεις ενδιαφέροντος Τουρισμός Φωτογραφίες Φωτογραφίες 360 μοιρών Γεωπάρκο Νέα Search Results

 • Ύδρευση - Αποχέτευση | Nisyros.gr

  Χημικές Αναλύσεις - Νέα Πρόγραμμα ύδρευσης Χειμερινό πρόγραμμα ύδρευσης ​ ΔΕΥΤΕΡΑ 07.30 π.μ. – 11.00 π.μ. Ποταμός – Καθολική. 11.00 π.μ. – 13.30 μ.μ. Ηλικιωμένη – Δημαρχείο. ΤΡΙΤΗ 07.30 π.μ. – 11.00 π.μ. Λαογραφικό Μουσείο – Μύλος. 11.00 π.μ. – 13.30 μ.μ. Μύλος – Μαστρογιάννης Γ. ΤΕΤΑΡΤΗ 07.30 π.μ. – 11.00 π.μ. Δημαρχείο – Σταυριανός Εμμανουήλ (Οικία). 11.00 π.μ. – 13.30 μ.μ. Ηλικιωμένη – Κατ. Σφακιανού (Οικία). ΠΕΜΠΤΗ 07.30 π.μ. – 11.00 π.μ. Οικοτροφείο – Νικολίτσης Β. (Οικία). 11.00 π.μ. – 13.30 μ.μ. Μαστρογιάννης Γ. – Λιμάνι. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07.30 π.μ. – 11.00 π.μ. Πιαούλι – Καθολική. 11.00 π.μ. – 13.30 μ.μ. Καθολική – Πλατύς. ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΙΚΕΙΩΝ ΤΡΙΤΗ 09.00 π.μ. – ΚΑΤΩ ΓΕΙΤΟΝΙΑ -ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΥΡΓΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 09.00 π.μ. – ΚΑΤΩ ΓΕΙΤΟΝΙΑ – ΠΑΝΩ ΓΕΙΤΟΝΙΑ - ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΥΡΓΟΣ Αποτελέσματα δειγμάτων νερού 10/2021 Δήμος Νισύρου 22 Νοε 2021 0 λεπτά 37 0 Post not marked as liked Αποτελέσματα δειγμάτων νερού 9/2021 Δήμος Νισύρου 9 Νοε 2021 0 λεπτά 0 0 Post not marked as liked Δείγματα νερου 4/21 Δήμος Νισύρου 9 Μαι 2021 0 λεπτά 0 0 Post not marked as liked Αναλύσεις δειγμάτων νερού Δήμος Νισύρου 24 Φεβ 2021 1 λεπτά 2 0 Post not marked as liked Μείωση των τελών ύδρευσης και αποχέτευσης κατά 50% και καθαριότητας κατά 10% λόγω COVID-19 Δήμος Νισύρου 8 Φεβ 2021 2 λεπτά 3 0 Post not marked as liked Αναλύσεις δειγμάτων νερού Δήμος Νισύρου 18 Ιαν 2021 1 λεπτά 1 0 Post not marked as liked Αποτελέσματα αναλύσεων πόσιμου νερού Δήμος Νισύρου 19 Νοε 2020 1 λεπτά 1 0 Post not marked as liked ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΙΚΕΙΩΝ Δήμος Νισύρου 25 Σεπτ 2020 2 λεπτά 2 0 Post not marked as liked ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δήμος Νισύρου 28 Αυγ 2020 1 λεπτά 8 0 Post not marked as liked ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δήμος Νισύρου 17 Ιουν 2020 1 λεπτά 0 0 Post not marked as liked Αρχική Ο Δήμος Νισύρου Δημοτική Αρχή Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευση - Αποχέτευση Κεντρο εξυπηρέτησης Πολιτών Παιδικός σταθμός Κανονισμοί Πώς πάμε στη Νίσυρο Διαμονή Νίκος Παπάζογλου Επικοινωνία Η Νίσυρος Ζωντανή κάμερα Οικισμοί Δημοτικές Υπηρεσίες Ιστορία Ηφαίστειο Παλιόκαστρο Γυαλί-Νησιά Ιαματικές πηγές-Λουτρά Εκλησίες-Μοναστήρια Χλωρίδα-Πανίδα Χάρτες Χοροί της Νισύρου Ο Καιρός Μουσεία- Αξιοθέατα Αρχαιολογικό μουσείο Λαογραφικό μουσείο Εκλησιαστικό μουσείο Δρομολόγια λεωφορείου Υφαιστειολογικό μουσείο Αφηγηματικός Χάρτης Αναφορές στην Νίσυρο Νέα Δελτία τύπου Διαγωνισμοί Δημοτικά συμβούλια Επαγγελματίες Ιστορία του Δήμου Προσκλήσεις ενδιαφέροντος Τουρισμός Φωτογραφίες Φωτογραφίες 360 μοιρών Γεωπάρκο Νέα Search Results

Προβολή όλων

Search Results

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

 • Facebook
 • Instagram