ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ».

Δείτε ολόκληρη την περιληπτική διακήρυξη του γηπέδου εδώ

Σχετικά έγγραφα:

Περίληψη διακήρυξης εδώ Διακήρυξη διαγωνισμού εδώ Μελέτη και τεχνικές προδιαγραφές εδώ Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων εδώ Ενδεικτικός προϋπολογισμός εδώ Υπόδειγμα οικονομικών προσφορών εδώ Προκήρυξη σύμβασης εδώ Περιληπτική διακήρυξη ηλεκτρόνικου διαγωνισμού εδώ Ευρωπαϊκο ενναίο έγγραφο σύμβασης / Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης εδώ

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο του Δήμου Νισ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ» Ο Δήμαρχος Νισύρου προκ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη συντήρηση των μονάδων αφαλ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ» Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάβαθμιση των αντλιοστασίων στην αφαλάτω

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ» Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσ

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram