ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ».

Δείτε ολόκληρη την περιληπτική διακήρυξη του γηπέδου εδώ

Σχετικά έγγραφα:

Περίληψη διακήρυξης εδώ Διακήρυξη διαγωνισμού εδώ Μελέτη και τεχνικές προδιαγραφές εδώ Γενική και ειδική συγγραφή υποχρεώσεων εδώ Ενδεικτικός προϋπολογισμός εδώ Υπόδειγμα οικονομικών προσφορών εδώ Προκήρυξη σύμβασης εδώ Περιληπτική διακήρυξη ηλεκτρόνικου διαγωνισμού εδώ Ευρωπαϊκο ενναίο έγγραφο σύμβασης / Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης εδώ

0 views

Recent Posts

See All

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ ΟΜΟΡΟΥ ΤΟΥ «ΖΩΣΙΜΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την αγορά κατάλληλου ακινήτου (οικόπεδο με κτίριο) στον οικισμό Μανδρά

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram