ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)

Ο Δήμαρχος Νισύρου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Νισύρου και της ΔΗ.Κ.Ε.Ν., σύμφωνα με το άρθρ. 117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή, άρθρ.86 του Ν.4412/2016), η οποία όσον αφορά τα καύσιμα θεωρείται το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) στη διαμορφούμενη μέση τιμή λιανικής πώλησης της περιοχής την ημέρα παράδοσής του, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, προϋπολογισμού 72.496,40 Ευρώ με το Φ.Π.Α.

Σχετικά έγγραφα:

1.Περίληψη διακήρυξης 2.Διακήρυξη διαγωνισμού

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram