ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ»

Ο Δήμαρχος Νισύρου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση με τίτλο “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ”, σύμφωνα με το άρθρ. 117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα προσφορά, με βάση ΤΗ βέλτιστη σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού 70.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας:

Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΑΦΜ 099269211)

Είδος αναθέτουσας αρχής: ΟΤΑ

Δ/νση: Μανδράκι Νισύρου, 85303

Τηλ.: 2242360512

Telefax: 2242031330

E-mail: texnikaerga@nisyros.gr

Κωδικός NUTS: EL421

Ιστοσελίδα: www.nisyros.gr

 1. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στις διευθύνσεις διαδικτύου www.nisyros.gr, www.promitheus.gov.gr (ΑΔΑΜ: 20PROC006980803).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τον Δήμο Νισύρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών δωρεάν. Συμπληρωματικές πληροφορίες θα δίνονται στο τηλ. 2242360512, fax 2242031330.

 1. Κωδικοί CPV: [72210000-7«Υπηρεσίες προγραμματισμού λογισμικών συστήματος και χρήστη»]

 2. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ».

 3. Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. Η γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η ελληνική.

 4. Χρόνος ισχύος της σύμβασης: Ο χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας, δε θα υπερβαίνει τους οκτώ (08) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

 5. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα.

 6. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 21/07/2020, ημέρα Τρίτη και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 11:30 π.μ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών και ώρα 12:00 μ.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

 7. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό για δώδεκα (12) μήνες από την επόμενη ημέρα της διενέργειας της διαδικασίας ανάθεσης. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των 12 μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 8. Χρηματοδότηση: Η προσυπολογιζόμενη δαπάνη για την εκτέλεση της σύμβασης, ανέρχεται σε Εβδομήντα χιλιάδες ευρώ (70.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Κ.Α. 61.7135.02 του προϋπολογισμού του Δήμου Νισύρου για το έτος 2020. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του ΕΠ Νότιο Αιγαίο. Σχετική η υπ’ αρ. 180/2168/10.04.2020 (ΑΔΑ: 6ΠΩΞΩΚΜ-4Μ3) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και η βεβαίωση του προϊσταμένου, επί της ανωτέρω ΑΑΥ, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1 α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 1/2020.

 9. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016.

 10. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου

Ο Δήμαρχος

Χριστοφής Ι. Κορωναίος

Σχετικά έγγραφα:

1. Περίληψη Διακήρυξης

2. Διακήρυξη διαγωνισμού

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο του Δήμου Νισ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ» Ο Δήμαρχος Νισύρου προκ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη συντήρηση των μονάδων αφαλ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ» Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάβαθμιση των αντλιοστασίων στην αφαλάτω

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ» Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσ

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

 • Facebook
 • Instagram