Περίληψη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου

Ο Δήμος Νισύρου που εδρεύει στη Νίσυρο, οδός Μανδράκι , Τ.Κ. 85303, ύστερα από το υπ’ αριθ. 99/2021 (ΑΔΑ:ΨΣΔΟΩΚΜ-07Ν) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ανακοινώνει

ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το διάστημα διάρκειας ενός (1) έτους για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων «IANOS», & «PRISMI PLUS» στο πλαίσιο των Προγραμμάτων HORIZON 2020 & INTERREG EUROPE αντίστοιχα.

Η Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) αφορά σε έναν (1) Π.Ε. Οικονομολόγο.

Οι υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου του/της συνεργάτη θα παρέχονται αυτοπροσώπως και σε εγκαταστάσεις του Δήμου Νισύρου καθώς και όπου απαιτείται από τις ανάγκες του Έργου.

Η συνολική εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της Σύμβασης Μίσθωσης Έργου είναι τριάντα ένας (31) μήνες εν συνόλω, από την ημερομηνία έναρξης αυτής.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση n.mina@nisyros.gr, μέσω Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) με συστημένη αποστολή, μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ / Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου / Μανδράκι, 85303 Νίσυρος / Υπόψη κας Ν. Μηνά, μέχρι την Παρασκευή04/06/2021 και ώρα 15:00.

Οι Φάκελοι Συμμετοχής θα πρέπει να έχουν την ένδειξη «Αίτηση για την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 3424/21.05.2021, για την υλοποίηση των ερευνητικών έργων «IANOS» & PRISMI PLUS», τα στοιχεία του υποψηφίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας) και να πρωτοκολληθούν μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα.

Φάκελοι που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, θα αποκλείονται από τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Υπεύθυνες για τη διανομή της Προκήρυξης και την παροχή πληροφοριών, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες είναι η κα Νεκταρία Μηνά, και η κα Μαργαρίτα Σαμαρά, στα τηλέφωνα 2242360519-8.

Το υλικό της Προκήρυξης είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου Νισύρου: www.nisyros.gr και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΨΧΝΧΩΚΜ-Π7Β) απ’ όπου μπορούν να το προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει από Επιτροπή Αξιολόγησης που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό και η λήψη της τελικής απόφασης θα γίνει από τον Δήμαρχο Νισύρου.

Ο Δήμαρχος Νισύρου

Χριστοφής Ι. Κορωναίος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥ ΠΕ
.
Download • 25KB

56 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατοίκους του Δήμου Νισύρου ότι αύριο Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 θα διεξαχθεί βολή ΠΒ στη θαλάσσια περιοχή ΒΔ Ν. Νισύρου από την Διεύθυνση Άμυνας Νήσου (ΔΑΝ) Νισύρου.

Designed by Michael Pachos

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Δήμος Νισύρου 2022 |Nisyros.gr