top of page

Ορισμός άμισθου ειδικού συμβούλου Δημάρχου Νισύρου

Δήμαρχος Νισύρου έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του ν.3852/2010 (Α’ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν.4674/2020 (Α’ 53) «Στρατηγική

αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων

αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»,

3. Την ανάγκη παροχής συμβουλευτικού έργου σε τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο

ενδιαφέρον για την Νίσυρο και εμπίπτουν στις ευρύτερες αρμοδιότητες του Δήμου,

όπως:

•Η Επιστημονική εκπροσώπηση γεωεπιστήμονα στην υποψηφιότητα της Νισύρου στο

Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO

•Ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος με εναλλακτικές μορφές τουρισμού

(γεωτουρισμός, καταδυτικός, περιπατητικός, συνεδριακός τουρισμός, κλπ) και ανάδειξη

της γεωπολιτισμικής κληρονομιάς της Νισύρου

•Η αξιολόγηση των προτάσεων και η παρακολούθηση υλοποίησης των έργων και

δράσεων που αναλαμβάνει ο Δήμοςστα πλαίσια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (COST,

Interreg, HORIZON, LIFE, κλπ).

•Η κατάλληλη προετοιμασία του Δήμου προκειμένου να συμμετέχει σε Ελληνικές και

Διεθνείς Ημερίδες για την ανάδειξη του φυσικού πλούτου της Νισύρου

•Η παρακολούθηση των γεωδυναμικών φαινομένων και η ανάλυση των φυσικών

κινδύνων που επικρατούν στο χερσαίο και υποθαλάσσιο ανάγλυφο.

•Η διοργάνωση εκπαιδευτικών και περιβαλλοντικών δράσεων με στόχο την ενημέρωση

και εκπαίδευση μαθητών/μαθητριών για την γεωλογία του νησιού.

4. Τη δυνατότητα αξιοποίησης των εξειδικευμένων γνώσεων, της πολυετούς εμπειρίας και

της εκούσιας εθελοντικής διάθεσης για προσφορά της κας Παρασκευής Νομικού,

5. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του

προϋπολογισμού του Δήμου Νισύρου δεδομένου ότι η οριζόμενη ως ειδικός σύμβουλος

είναι άμισθη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Αναθέτουμε στην κα Παρασκευή Νομικού, Δρ. Γεωλογίας και Αναπληρώτρια

Καθηγήτρια «Φυσικής Γεωγραφίας και Γεωλογικής Ωκεανογραφίας» στο Τμήμα Γεωλογίαςκαι Περιβάλλοντος του ΕΚΠΑ, καθήκοντα άμισθου ειδικού συμβούλου σε θέματα που

περιλαμβάνονται στο υπό στοιχείο 4 σκεπτικό της παρούσης.

Η ως άνω άμισθη ειδικός σύμβουλος υπάγεται αποκλειστικά στην υπηρεσιακή

δικαιοδοσία του Δημάρχου, συνεργάζεται με τους κατά περίπτωση καθ’ ύλην αρμόδιους

υπηρεσιακούς παράγοντες και δεν ασκεί αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε

μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες γραπτά ή

προφορικά, για τους συγκεκριμένους τομείς που έχει ορισθεί να εξυπηρετεί.

Η παρούσα πράξη δεν συνιστά πρόσληψη ή διορισμό και δεν γεννά υπηρεσιακή,

υπαλληλική ή άλλου είδους εργασιακή σχέση της οριζόμενης συμβούλου με το Δήμο.

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της και μέχρι το τέλος της θητείας του Δημάρχου,

δυνάμενη να τροποποιηθεί ή ν’ ανακληθεί, χωρίς η ορισθείσα ειδικός σύμβουλος να

δικαιούται αποζημίωση.

746-2021 ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ 9Ε65ΩΚΜ-ΔΧΙ-1
.pdf
Download PDF • 136KB

118 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακολουθήστε από αύριο την Ακουλουθία των Χαιρετισμών και της Μεγάλης Εβδομάδας, σε ζωντανή μετάδοση από την Παναγία Ποταμίτισσα στην ιστοσελίδα του Δήμου Νισυρίων www.nisyros.gr/live2

Comments


bottom of page