top of page

ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ”.


Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νισύρου, κατά πλειοψηφία, με μία αρνητική ψήφο από την μειοψηφία., η «Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» που επικύρωσε η «Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου», για την "ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ”. Η συνεδρίαση του ΔΣ έγινε τη Δευτέρα 20 Μαίου. Υπενθυμίζουμε ότι η «Μελέτη Βελτίωσης, επέκτασης Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μανδρακίου Νισύρου» περιλαμβάνει συνοπτικά:

 

Υφιστάμενα έργα:

•         Ο λιμένας Μανδρακίου στη Νίσυρο εξυπηρετεί την εμπορική και τουριστική κίνηση.

•         Αποτελείται από έναν προβλήτα μήκους 130m και παραλιακά κρηπιδώματα μήκους 100m.

•         Δεν διαθέτει εξωτερικά λιμενικά έργα.

•         Υπήνεμη πλευρά: ράμπα για μικρότερα Ε/Γ-Ο/Γ.

•         Προσήνεμη πλευρά: δύο ράμπες για μεγάλα Ε/Γ-Ο/Γ, θωράκιση από φυσικούς ογκολίθους.

•         Παραλιακά κρηπιδώματα: 75m κάθετα από τη ρίζα του προβλήτα, συνέχεια υπό γωνία 125ο για 25m.

•         Ανατολικά: θωράκιση από φυσικούς ογκολίθους.

•         Επανακαθορισμός ορίων αιγιαλού και καθορισμός γραμμής παραλίας αποφασίστηκε στις 6.10.2022.

Προτεινόμενα έργα:

•         Επέκταση και βελτίωση του λιμένα Μανδρακίου.

•         Απομάκρυνση σαθρών υλικών του προβλήτα και επισκευή του.

•         Βυθοκόρηση θαλάσσιου πυθμένα.

•         Κατασκευή κυματοθραύστη με μικτή διατομή και εσωτερικά κρηπιδώματα.

•         Δύο ράμπες και τρία τμήματα παραλιακών κρηπιδωμάτων.

•         Εγκατάσταση συστήματος πυροπροστασίας και συστημάτων συλλογής/απαγωγής λυμάτων.

•         Καθαίρεση υφιστάμενων λιμενικών έργων και επισκευή του δαπέδου του προβλήτα.

•         Βυθοκόρηση περιοχής εισόδου στον λιμένα και κατά μήκος των κρηπιδωμάτων.

•         Διαμόρφωση σκάφης έδρασης σε διάφορα βάθη ανάλογα με την περιοχή.

•         Κατασκευή προσήνεμου μώλου και εσωτερικών κρηπιδωμάτων με συγκεκριμένες τεχνικές λεπτομέρειες (π.χ., θωράκιση από τεχνητούς ογκολίθους).

•         Τοποθέτηση σιδηρόπλεκτης κατασκευής (οβελός) για φανούς ασφαλείας ναυσιπλοΐας και περίφραξη στο ανατολικό άκρο του προσήνεμου μώλου.

 

Εξέταση και Αξιολόγηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των Νέων Έργων στο Λιμένα Μανδρακίου Νισύρου

 

Από την εξέταση και αξιολόγηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή των νέων προτεινόμενων έργων και τη συνολική λειτουργία του Λιμένα Μανδρακίου Νισύρου προέκυψαν για κάθε περιβαλλοντική παράμετρο συνοπτικά τα εξής: 

1. Κλιματολογικά Χαρακτηριστικά: Δεν επηρεάζονται από την κατασκευή. Οι επιπτώσεις είναι τοπικές και αμελητέες.

 2. Έδαφος – Γεωλογία: Οι επιπτώσεις είναι μικρές και μόνιμες λόγω εκσκαφών και επιχώσεων, αλλά μπορούν να ελεγχθούν με κατάλληλα μέτρα.

 3. Τοπίο: Δεν αναμένονται σημαντικές αλλαγές στο τοπίο. Οι επιπτώσεις κατά την κατασκευή είναι προσωρινές και αμβλύνονται με κατάλληλα μέτρα.

 4. Φυσικό Περιβάλλον: Οι αρνητικές επιπτώσεις στα χερσαία οικοσυστήματα είναι αμελητέες και αντιστρέψιμες. Οι επιπτώσεις στα θαλάσσια οικοσυστήματα είναι προσωρινές και τοπικές, χωρίς σημαντικό αντίκτυπο στην προστατευόμενη περιοχή NATURA.

 5. Χρήσεις Γης – Δομημένο Περιβάλλον: Τα προτεινόμενα έργα δεν επηρεάζουν τις χρήσεις γης και το δομημένο περιβάλλον, καθώς ο λιμένας είναι ήδη ενταγμένος στον πολεοδομικό σχεδιασμό.

 6. Ιστορικό και Πολιτιστικό Περιβάλλον: Δεν υπάρχουν αρνητικές επιπτώσεις σε αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία.

 7. Κοινωνικοοικονομικό Περιβάλλον: Οι θετικές επιδράσεις του λιμένα στις κοινωνικοοικονομικές δραστηριότητες της περιοχής είναι αδιαμφισβήτητες.

 8. Τεχνικές Υποδομές: Οι επιπτώσεις κατά την κατασκευή είναι προσωρινές και αντιστρέψιμες. Οι βελτιώσεις θα έχουν θετικές επιπτώσεις στη θαλάσσια κυκλοφορία.

9. Ατμόσφαιρα: Οι επιπτώσεις κατά την κατασκευή είναι ασθενείς, τοπικές και προσωρινές. Δεν αναμένεται διαφοροποίηση των ατμοσφαιρικών ρύπων κατά τη λειτουργία.

 10. Θόρυβος και Δονήσεις: Οι οχλήσεις από τον θόρυβο είναι μέτριας έντασης και προσωρινές. Μετά την κατασκευή, δεν αναμένεται διαφοροποίηση της σημερινής κατάστασης.

 11. Ατυχήματα / Ανθρώπινη Υγεία: Οι επιπτώσεις μπορούν να εξαλειφθούν με τη λήψη κατάλληλων μέτρων ασφαλείας και υγιεινής.

 12. Επιφανειακά και Υπόγεια Νερά – Θαλάσσια Ύδατα: Δεν θα υπάρξει περαιτέρω υποβάθμιση των υδάτων με τα νέα έργα και τα κατάλληλα μέτρα.

 

Συμπερασματικά: Τα νέα έργα δεν αναμένεται να προκαλέσουν μη αντιστρέψιμες ή μη αντιμετωπίσιμες επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής. Αντίθετα, αναμένονται σημαντικές θετικές επιπτώσεις λόγω της αναβάθμισης και ασφάλειας των τεχνικών υποδομών της περιοχής.

Το κόστος του έργου ανέρχεται στο ποσό των 22 εκ. ευρώ. Ο Δήμαρχος κ. Χριστοφής Κορωναίος δήλωσε: «Ένα μεγάλο όνειρο γενεών Νισύριων πλησιάζει στην πραγμάτωση του. Το λιμάνι υπήρξε πόθος δεκάδων χρόνων, από τότε που έγινε το πρώτο λιμάνι στις αρχές του εικοστού αιώνα. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια να βρεθεί χρηματοδότηση για γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Προχωρούμε πάντα μπρός».28 Προβολές0 Σχόλια

Comments


bottom of page