Διευκρίνιση για τον διαγωνισμό της “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΟΣΜΩΣΗΣ”

Στα πλαίσια του διαγωνισμού της προμήθειας μεμβρανών αντίστροφης ώσμωσης με Αρ. Πρωτ. 3126-10/10/2017 του Δήμου Νισύρου, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε το εξής:

Στο Άρθρο 8 της διακήρυξης όπου αναφέρονται τα περιεχόμενα του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», θα πρέπει να συμπεριληφθεί συμπληρωμένο και το τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) του Παραρτήματος IV.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram