ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Updated: Sep 18

Ο Δήμαρχος Νισύρου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ”, σύμφωνα με το άρθρ. 117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης τηνπλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 25.660,06 Ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%.


περισσότερα...

2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ (ΟΕ) Ω0ΒΕΩΚΜ-4Σ8
.pdf
Download PDF • 376KB


4. ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ_signed
.pdf
Download PDF • 214KB


3. espd-request-v2
.zip
Download ZIP • 20KB

3. espd-request-v2_signed
.pdf
Download PDF • 82KB

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
.docx
Download DOCX • 18KB

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΤΛΙΕΣ 21PROC009215453
.pdf
Download PDF • 1.72MB
90 views0 comments

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram