ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμαρχος Νισύρου


προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ”, σύμφωνα με το άρθρ. 117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 9.796,00 Ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%.


περισσοτερα...2. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 6ΩΧ8ΩΚΜ-ΤΑΧ
.pdf
Download PDF • 250KB

1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 21PROC009215547
.pdf
Download PDF • 1.76MB

3. espd-request-v2
.zip
Download ZIP • 20KB


ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
.docx
Download DOCX • 18KB


3. espd-request-v2_signed
.pdf
Download PDF • 83KB

73 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Designed by Michael Pachos

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Δήμος Νισύρου 2022 |Nisyros.gr