ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ»


Ο Δήμαρχος Νισύρου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΟΙΚΙΣΚΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ”, σύμφωνα με το άρθρ. 117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 74.400,00 Ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%.

1. TEYXH 21PROC008652410
.pdf
Download PDF • 1.38MB

2.1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
.doc
Download DOC • 56KB

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΤΕΥΔ
.docx
Download DOCX • 64KB

58 views0 comments

Recent Posts

See All

Αποστολή Ιατρικού Κλιμακίου στην Νίσυρο από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με την εταιρεία «ΓΑΛΗΝΟΣ»

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου μέσω της ΑΜΚΕ «ΓΑΛΗΝΟΣ», εταιρεία που στους σκοπούς της είναι η προαγωγή της Υγείας, Μέριμνας και Αλληλεγγύης των κατοίκων της Δωδεκανήσου, χρηματοδοτεί ιατρικές αποστολέ

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram