ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

Προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2022 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ)».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας ανέρχεται σε 107.380,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Χρηματοδότηση σύμβασης:

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Νισύρου και θα βαρύνει τους με Κ.Α.: 10.6641, 20.6641, 25.6641, 30.6641, 70.6641 σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του Φορέα για τα οικονομικά έτη 2022-2023.

Αντικείμενο της σύμβασης:

Η μελέτη αυτή αφορά στην προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων και των μηχανημάτων του Δήμου Νισύρου, ετήσιας διάρκειας, από την υπογραφή της σύμβασης.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 09000000-3 Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας.


περισσοτερα...


ΑΡΧΕΙΑ
.zip
Download ZIP • 2.80MB

12 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους κατοίκους του Δήμου Νισύρου ότι αύριο Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2022 θα διεξαχθεί βολή ΠΒ στη θαλάσσια περιοχή ΒΔ Ν. Νισύρου από την Διεύθυνση Άμυνας Νήσου (ΔΑΝ) Νισύρου.

Designed by Michael Pachos

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Δήμος Νισύρου 2022 |Nisyros.gr