top of page

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΝΙΣΥΡΟΥ»

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

Προκηρύσσει διεθνή ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ ΜΑΝΔΡΑΚΙ ΝΙΣΥΡΟΥ».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης της προμήθειας  ανέρχεται σε 250.000,00 € πλέον ΦΠΑ 24%  60.000,00 €, ήτοι συνολικά  310.000,00 €.

 

Χρηματοδότηση σύμβασης:

Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Νισύρου και θα βαρύνει τους με Κ.Α. 15.7135.07 και Κ.Α. 15.7135.09, σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2024 του Φορέα.

 

Αντικείμενο της σύμβασης:  

Η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού που θα τοποθετηθεί στον ευρύτερο χώρο του γηπέδου ποδοσφαίρου περιλαμβάνει:

Ø  Προμήθεια αδρανών υλικών για την εξυγίανση της επιφάνειας όπου θα τοποθετηθούν τα δυο γήπεδα Padel

Ø  Προμήθεια προκατασκευασμένου περιμετρικού καναλιού απορροής όμβριων για την επιφανειακή αποστράγγιση του χώρου των γηπέδων Padel

Ø  Προμήθεια και τοποθέτηση γηπέδων Padel περιλ/νων ιστών ηλεκτροφωτισμού και προβολέων Led για τον ηλεκτροφωτισμό των γηπέδων

Ø  Προμήθεια πύλαρ διανομής περιλαμβανόμενων υλικών ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (καλώδια, φρεάτια, γείωση) για την πλήρη λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού των δυο γηπέδων Padel

Ø  Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού στο χώρο των γηπέδων Padel

Ø  Προμήθεια και τοποθέτηση ιστών ηλεκτροφωτισμού και προβολέων Led για τον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου ποδοσφαίρου

Ø  Προμήθεια πύλαρ διανομής περιλαμβανόμενων υλικών ηλεκτρολογικής εγκατάστασης (καλώδια, φρεάτια, γείωση) για την πλήρη λειτουργία του ηλεκτροφωτισμού γηπέδου ποδοσφαίρου

Ø  Προμήθεια συνθετικού χλοοτάπητα, για το γήπεδο ποδοσφαίρου, προς αντικατάσταση τμημάτων που θα φθαρούν από την τοποθέτηση εξοπλισμού ηλεκτροφωτισμού.

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV):

CPV: 39113300

ΠΑΓΚΟΙ -ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

CPV: 34991000

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

CPV: 37415000

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

CPV: 14212000-0

ΆΜΜΟΣ, ΛΙΘΟΚΟΚΚΟΙ, ΧΑΛΙΚΙ, ΛΙΘΟΤΡΙΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΚΟΝΗ, ΚΡΟΚΑΛΕΣ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ, ΤΕΜΑΧΙΣΜΕΝΟΙ Η ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΛΙΘΟΙ, ΜΕΙΓΜΑΤΑ ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΆΔΑ ΜΈΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΌΤΗΤΑ

ΤΙΜΉ ΜΟΝΆΔΑΣ  [ ΣΕ € ]

ΔΑΠΆΝΗ                                     [ ΣΕ  € ]

1

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΙΑΣ

Μ3

100

50,00

5.000,00

2

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ

ΜΜ

40

90,00

3.600,00

3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ PADEL 

Τ.Μ

400

250,00

100.000,00

4

ΠΥΛΑΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ PADEL

ΤΕΜ

1

6.000,00

6.000,00

5

ΙΣΤΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 12Μ                            ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΤΕΜ

8

5.000,00

40.000,00

6

ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED 250W                                          ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΤΕΜ

32

2.000,00

64.000,00

7

ΠΥΛΑΡ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΤΕΜ

1

12.000,00

12.000,00

8

ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ                               ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

ΤΕΜ

200

45,00

9.000,00

9

ΠΑΓΚΑΚΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΑ                      

ΤΕΜ

4

1.500,00

6.000,00

10

ΤΣΙΜΕΝΤΕΝΙΟΣ ΤΡΑΠΕΖΟΠΑΓΚΟΣ

ΤΕΜ

1

4.400,00

4.400,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

250.000,00

ΦΠΑ 24%

60.000,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ

310.000,00

 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr σύμφωνα  με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και με τα αναφερόμενα στην αναλυτική Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 24PROC015037870).

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Διαδικτυακή πύλη

www.promitheus.gov.gr,

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Τρίτη

02/07/2024

Τρίτη

02/07/2024

Τετάρτη 07/08/2024  και ώρα 14:00 μ.μ.

Πέμπτη     08/08/2024 και ώρα 12:30 μ.μ.

 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Αριθμός Συστήματος Διαγωνισμού στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ: 283323

Η προκήρυξη εστάλη για δημοσίευση στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων την 28/06/2024 ημέρα Παρασκευή (Αναγνωριστικό Δημοσίευσης 388073-2024).

 

Δικαίωμα συμμετοχής:  Όλα τα νομικά πρόσωπα (ημεδαπά ή αλλοδαπά) συνεταιρισμοί, ενώσεις, κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά και


ΑΡΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
.zip
Λήψη ZIP • 3.25MB

δραστηριοποιούνται σε ανάλογες προμήθειες.

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% επί της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης, εκτός ΦΠΑ ήτοι 5.000,00 €.

 

Διάθεση εγγράφων-στοιχείων του διαγωνισμού: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν το πλήρες κείμενο της διακήρυξης από το δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. όπου και υποβάλλονται τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών –διευκρινήσεων ,μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς .

Παρέχεται ελεύθερη , άμεση και πλήρης πρόσβαση σε όλα τα τεύχη του παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου Νισύρου  και συγκεκριμένα στη διεύθυνση www.nisyros.gr όπου παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση αυτών.

 

Ο Δήμαρχος Νισύρου

 

 

Χριστοφής Ι. Κορωναίος

13 Προβολές0 Σχόλια

Comments


bottom of page