top of page

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Αριθ. Πρωτ: 6420/07.10.2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                   

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ                                           

ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ                                                                  

Μανδράκι, Νίσυρος

Τηλ.:      2242360515

Fax:       2242049535

Πληροφ.: κα. Κετσέ Άννα

E-mail:    a.ketse@nisyros.gr

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η    Δ Η Μ Ο Π Ρ Α Σ Ι Α Σ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ

(για σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων)

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1)    Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/Α’/30.3.1981) περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενεργείας δημοπρασιών δι’ εκποίησιν ή εκμίσθωσιν πραγμάτων των Δήμων και Κοινοτήτων.

2)    Το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/Α’/8.06.2006′) Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας.

3)    Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/Α’/7.06.2010′) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.

4)    Την αριθμ. 11/2020 απόφαση (ΑΔΑ: 6Χ9ΠΩΚΜ-ΒΧ2) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νισύρου για τον Ορισμό μελών Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασίας και Αξιολόγησης Προσφορών.

5)    Την αριθμ. 88/2020 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΦΔΞΩΚΜ-6ΓΙ) του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νισύρου, περί της «Τεκμηρίωσης σκοπιμότητας αγοράς οικοπέδου με εμβαδόν μέχρι 40τ.μ. στην περιοχή Πιαούλι στη θέση ’’Ταύλα του Γυαλού’’».

6)    Την αρ. 89/2020 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΓ4ΒΩΚΜ-ΟΞΓ) του Δημοτικού Συμβουλίου για τον ορισμό δύο μελών της επιτροπής καταμέτρησης, εκτίμησης και ελέγχου καταλληλότητας προσφερόμενων προς εξαγορά ακινήτων, που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι: «Επιτροπή της δημοπρασίας είναι η Επιτροπή η οποία έχει συγκροτηθεί με την αρ. 11/2020 (ΑΔΑ: 6Χ9ΠΩΚΜ-ΒΧ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

7)    Την αριθμ. 530/2020 απόφαση (ΑΔΑ: ΩΕΝ6ΩΚΜ-6Σ3) του Δημάρχου Νισύρου, με θέμα «Συγκρότηση επιτροπής καταμέτρησης, εκτίμησης και ελέγχου καταλληλότητας προσφερόμενων προς εξαγορά ακινήτων, που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81».

8)    Την αριθμ. 109/2020 απόφαση (ΑΔΑ: 6Ο18ΩΚΜ-ΠΧΒ) της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού των όρων της δημοπρασίας και σύνταξη της διακήρυξης για την αγορά ακινήτου (για σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων) στη θέση «Ταύλα του Γυαλού» της περιοχής «Πιαούλι» στο Μανδράκι Νισύρου.

9)    Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 320/6375/02-10-2020 Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Δημάρχου Νισύρου.

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημοπρασία σε δύο στάδια (φάσεις) ανοικτή, προφορική και μειοδοτική, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81, για την αγορά κατάλληλου ακινήτου (αγροτεμαχίου) στο Δήμο Νισύρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης, καθορίζοντας τους όρους δημοπρασίας ως εξής:

1. Ο Δήμος Νισύρου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί (σε δύο φάσεις – στάδια) ανοικτή, προφορική, μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, για την αγορά κατάλληλου ακινήτου (αγροτεμαχίου) στο Δήμο Νισύρου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως σταθμός μεταφόρτωσης απορριμμάτων.

2. Περιγραφή ακινήτου

Κάθε προσφερόμενο ακίνητο πρέπει απαραιτήτως και επί ποινή αποκλεισμού να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές (σύμφωνα και με το σκεπτικό και το αποφασιστικό της αριθμ. 109/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής):

·         Να βρίσκεται στην θέση «Ταύλα του Γυαλού» της περιοχής «Πιαούλι» στο Μανδράκι Νισύρου και κατά το δυνατόν γειτνιάζον με το χώρο που βρίσκονται οι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης του Δήμου Νισύρου και σε ακτίνα περίπου 50 μέτρων.

·         Να έχει εμβαδόν 30 τ.μ. έως 40 τ.μ.

·         Να υπάρχει κτίσμα εντός του ακινήτου για να χρησιμοποιηθεί ως αποθήκη.

·         Να έχει πρόσωπο σε δημοτική οδό, ώστε να διασφαλίζεται η πρόσβαση σε αυτό.

·         Να είναι στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή αυτού που το προσφέρει ή σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, η προσφορά να γίνεται από όλους τους συνιδιοκτήτες.

·         Να είναι ελεύθερο νομικών βαρών ή διεκδικήσεων (υποθήκες, προσημειώσεις κ.λπ.).

3. Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας

Η δημοπρασία διεξάγεται σε δύο φάσεις ως εξής:

Α΄ φάση: Πρόσκληση-Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στον Δήμο Νισύρου εν συνεχεία αποστέλλονται στην αρμόδια επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότατος των προσφερόμενων ακινήτων (αγροτεμαχίων) και περί του αν αυτά πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή αξιολόγησης γνωμοδοτεί και επί της καταλληλόλητας εκάστου ακινήτου.

Τα κριτήρια επιλογής αφορούν την έκταση και τη θέση του ακινήτου, την καταλληλότητα των γεωλογικών σχηματισμών, την μορφολογία του εδάφους, τις υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής, την χωροθέτηση του αντικειμένου της χρήσης για την οποία προορίζεται το ακίνητο, σε σχέση με άλλες κοινωνικές δραστηριότητες, αλλά και τις προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής, οικιστικής, οικονομικής, κοινωνικής κλπ.

Κατόπιν αυτών, η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως όλων των απαραίτητων για την κρίση τους εγγράφων – μελετών – κριτηρίων και των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο Αυτοτελές Τμήμα Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία την κοινοποιεί αμέσως σε αυτούς που εκδήλωσαν ενδιαφέρον.

Ειδικότερα, η αίτηση – δήλωση συμμετοχής και πώλησης του ακινήτου συντάσσεται στο ειδικό έντυπο του Ν. 1599/86 και κατατίθεται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου και στη διεύθυνση: Δημαρχείο Νισύρου, Τ.Κ. 85303, Μανδράκι. Στη σχετική αίτηση θα αναφέρονται ονοματεπώνυμο, στοιχεία ακινήτου και τυχόν συνιδιοκτητών, τηλέφωνο, τοποθεσία ακινήτου και εμβαδόν. Μαζί με την αίτηση ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει, επί ποινή αποκλεισμού και όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής που αναφέρονται στο άρθρο 7 της διακήρυξης.

Β΄ φάση: Διενέργεια δημοπρασίας

Στη συνέχεια ο Δήμαρχος με ανακοίνωσή του ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με έγγραφό του που θα επιδοθεί με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της Α’ φάσης. Για τη συμμετοχή στη Β’ φάση του διαγωνισμού οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένου πιστωτικού ιδρύματος. Η δημοπρασία είναι φανερή, προφορική, μειοδοτική και διενεργείται με κατάθεση προσφορών (τιμή πώλησης) ανά τετραγωνικό μέτρο επιφανείας των προσφερόμενων ακινήτων. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό, το οποίο, μετά τη λήξη δημοπρασίας, υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή του.

Αν κάποιος συμμετέχει στη δημοπρασία για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει στην Οικονομική Επιτροπή, πριν την έναρξη της δημοπρασίας, παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για τον εκάστοτε μειοδότη και η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους επόμενους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

Ως τιμή εκκίνησης της δημοπρασίας ορίζεται η χαμηλότερη προσφορά, όπως υποβάλλεται στην παρούσα φάση.

Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη προσφορά (τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας προσφερόμενου ακινήτου).

Δικαίωμα κατάθεσης μειοδοτικής προσφοράς και αντιπροσφορών έχουν όλοι οι συμμετέχοντες. Η διαδικασία λήγει μετά το πέρας της προκαθορισμένης ώρας διενέργειας της δημοπρασίας. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχιστεί εφόσον συνεχίζεται η κατάθεση προσφορών.

Τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίνονται από την Οικονομική Επιτροπή.

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας κατακυρώνεται από την Οικονομική Επιτροπή.

4. Εκτίμηση αξίας προσφερόμενου ακινήτου

Η αρμόδια επιτροπή εκτίμησης της αξίας των ακινήτων, που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Π.Δ. 270/81, συντάσσει έκθεση περί της αξίας των ακινήτων, οι ιδιοκτήτες των οποίων συμμετείχαν στη Β΄ φάση του διαγωνισμού, αφού παραλάβει το σχετικό πρακτικό αυτού και την υποβάλει στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία προκειμένου να αποτελέσει στοιχείο της κρίσης του αρμοδίου για την επικύρωση της δημοπρασίας οργάνου.

Αν κατά την διαδικασία εκτίμησης της επιτροπής και σύμφωνα με τις αντικειμενικές αξίες, προκύπτει αξία ακινήτου άνω του ποσού των (58.694,05) €, καλείται πιστοποιημένος εκτιμητής από το Υπουργείο Οικονομικών για την εκτίμηση της αξίας αυτού. Η έκθεση του πιστοποιημένου εκτιμητή αποτελεί στοιχείο της κρίσης του αρμοδίου για την επικύρωση της δημοπρασίας οργάνου.

5. Δικαίωμα αποζημίωσης

Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ή την μη έγκρισης της διαδικασίας και της αποφάσεως αγοράς του χώρου από το Δημοτικό Συμβούλιο ή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, διαφορετικά ο Δήμος θα αξιώσει αποζημίωσή του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.

6. Συμβόλαιο αγοραπωλησίας

Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή του συμβολαίου, άλλως η δημοπρασία επαναλαμβάνεται σε βάρος αυτού και του εγγυητή του. Σε περίπτωση αρνήσεως υπογραφής του συμβολαίου εκ μέρους του μειοδότη, ενεργείται επαναληπτική δημοπρασία εις βάρος του αρχικού μειοδότη και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Το ακίνητο πρέπει να είναι έτοιμο προς παράδοση στο Δήμο κατά την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου.

Ο τελευταίος μειοδότης, κατά την σύνταξη του συμβολαίου πρέπει να προσκομίσει τίτλους ιδιοκτησίας του ακινήτου (οι οποίοι θα συμπίπτουν με το τοπογραφικό διάγραμμα) για την πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή και πιστοποιητικά ότι είναι ελεύθερο κάθε βάρους γενικά, χρέους, υποθήκης, προσημείωσης, κατάσχεσης συντηρητικής ή αναγκαστικής, προικώου και κληρονομικού δικαίου, δουλείας, οποιασδήποτε διεκδίκησης, δικαιώματος τρίτου (νομικού ή πραγματικού ελαττώματος) εκνίκησης τρίτου, εισφορών, φόρων και τελών δημοσίων και δημοτικών οποιωνδήποτε, απαλλοτρίωσης, αποζημίωσης από οποιαδήποτε αιτία και γενικά ελεύθερου κάθε φιλονικίας, διένεξης ή έριδας με όλα τα συμπαρομαρτούντα δικαιώματα των προσωπικών και πραγματικών και των συναφών με αυτά αγωγών.

Επιπλέον πρέπει να προσκομίσει:

·         Φορολογική ενημερότητα σε ισχύ.

·         Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα ότι δεν οφείλει εισφορές.

·         Δημοτική ενημερότητα.

·         Ποινικό Μητρώο.

·         Βεβαίωση Τ.Α.Π.

7. Εγγύηση συμμετοχής

Η εγγύηση για συμμετοχή στη δημοπρασία (που κατατίθεται στη Β’ Φάση) ορίζεται, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.3 του Π.Δ. 270/81 σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατόν (10%) του ορίου της ανώτερης προσφοράς του ενδιαφερόμενου, υπολογιζόμενης για το σύνολο της έκτασης του προσφερόμενου ακινήτου.

Η παραπάνω εγγύηση θα κατατεθεί κατά τον χρόνο κατάθεσης των προσφορών της Α Φάσης της δημοπρασίας. Η μη προσκόμισή της αποτελεί αιτία αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου από την διαδικασία του διαγωνισμού. Θα επιστραφεί δε μετά την υπογραφή του συμβολαίου και την πράξη μεταγραφής του ακινήτου στο οικείο υποθηκοφυλακείο.

8. Δικαιολογητικά Διαγωνισμού

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν και τα εξής δικαιολογητικά:

·       Πιστοποιητικό από το οικείο υποθηκοφυλακείο ότι το προσφερόμενο ακίνητο είναι ελεύθερο βαρών και λοιπών διεκδικήσεων.

·       Τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου και πιστοποιητικό μεταγραφής.

·       Πρόσφατο τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου.

·       Αντίγραφο του τελευταίου Ε9 του ιδιοκτήτη.

·       Φύλλο υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου από Δημόσιο Φορέα (ΔΟΥ, Συμβολαιογράφο κτλ.).

·       Φορολογική Ενημερότητα.

·       Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό του φορέα ότι δεν οφείλει εισφορές.

·       Ποινικό Μητρώο.

·       Δημοτική ενημερότητα.

·       Οικονομική πρόταση-προσφορά ανά τ.μ. προσφερόμενης επιφάνειας.

Στην περίπτωση περισσοτέρων του ενός ακινήτων, καθώς και σε περίπτωση ακινήτων δύο ή και περισσοτέρων ιδιοκτητών, που πληρούν όλες τις προδιαγραφές της διακήρυξης με την προϋπόθεση ότι αυτά δημιουργούν ενιαία εδαφική έκταση, οι προσφορές πρέπει ταυτόχρονα να συνοδεύονται και από ενιαίο τοπογραφικό διάγραμμα και από κοινή αίτηση – δήλωση προσφοράς ή τα επιμέρους τοπογραφικά των ακινήτων να αποτυπώνουν με σαφήνεια τους ιδιοκτήτες των όμορων ακινήτων.

9. Συμμετέχοντες

Στη δημοπρασία μπορεί να συμμετάσχει κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου ή όμορων ακινήτων που πληρούν τους όρους της διακήρυξης. Επίσης μπορούν να λάβουν μέρος, με κοινή αίτηση – δήλωση και διαφορετικοί ιδιοκτήτες όμορων οικοπέδων, τα οποία πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

10. Εγγυητής

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και στο ακέραιο υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεως που απορρέουν από το διαγωνισμό. Ο εγγυητής πρέπει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας και βεβαιώσεις δημοτικής και φορολογικής ενημερότητας, προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα υπογραφής του πρακτικού.

11. Νόμιμος πληρεξούσιος

Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην επιτροπή της δημοπρασίας πριν από την έναρξη του συναγωνισμού, στην οποία να υποβάλει τα διαλαμβανόμενα στη διακήρυξη δικαιολογητικά καθώς και για το σκοπό αυτό νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

12. Δέσμευση Προσφοράς

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για το μειοδότη, η δέσμευση αυτή μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακολούθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο μειοδότη.

13. Δημοσίευση Διακήρυξης

Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν από τη διενέργεια της πρώτης φάσης της δημοπρασίας, με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Νισύρου στο Μανδράκι και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα: «ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ» των Αθηνών και στην «ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», εφημερίδα του Νομού Δωδεκανήσου (παρ.2 αρ. 4. του ΠΔ 270/81). Σύμφωνα με τα ανωτέρω υπερκαλύπτεται και η εκ του Νόμου υποχρέωση της δεκαήμερης δημοσίευσης της διακήρυξης πριν από τη διενέργεια της (β) φάσης της δημοπρασίας. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης στις εφημερίδες θα βαρύνουν το τελευταίο μειοδότη που θα αναδειχθεί με την απόφαση έγκρισης των πρακτικών αγοράς και θα πληρωθούν πριν την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας.

14. Επανάληψη της δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον Δήμαρχο Νισύρου, εάν δεν παρουσιασθεί μειοδότης κατά την αρχική.

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν: α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί λόγω ασύμφορου ή λόγω σφάλματος περί την διενέργεια της δημοπρασίας, β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος μειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά, καθώς επίσης και όταν μετά την κοινοποίηση σ αυτόν της εγκριτικής απόφασης επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας, δεν προσέλθει εμπροθέσμως για την σύνταξη του συμβολαίου.

Στην περίπτωση με το στοιχείο (β’) της ανωτέρω παραγράφου η δημοπρασία επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη.

Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένη στους όρους της πρώτης διακηρύξεως που θα δημοσιευτεί όπως και η αρχική πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα της διενεργείας της επαναληπτικής δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τους όρους της αρχικής διακήρυξης.

15. Παροχή πληροφοριών

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερομένους από τα γραφεία του Δήμου Νισύρου (Μανδράκι, 85303) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, (αρμόδια υπάλληλος κ. Κετσέ Άννα τηλ. 2242360515).

16. Για όσα δεν προβλέπονται ή δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77 Α΄), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα και οι λοιπές κείμενες διατάξεις.

17. Παροχή πληροφοριών

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στους ενδιαφερομένους από τα γραφεία του Δήμου Νισύρου (Μανδράκι, 85303) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, (αρμόδια υπάλληλος κ. Κετσέ Άννα τηλ. 2242360515).

Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι 29/10/2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Ι. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

50 Προβολές0 Σχόλια

Commentaires


bottom of page