Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥ

Αναρτήθηκε σήμερα 30 – 3 – 2018 η διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθειας Υλικών για Επισκευή – Οδόστρωση Περιφερειακής οδού Μανδρακίου Δ. Νισύρου» με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα προκύψει από την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, προϋπολογισμού 54.783,20 Ευρώ με το Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12/04/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου, στο Μανδράκι Νισύρου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών που έχει συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό, με την υπ’ αριθ. 9/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ώρα προθεσμίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η 10η πρωινή της ημέρας αυτής.

Για να διαβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

0 views

Recent Posts

See All

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ ΟΜΟΡΟΥ ΤΟΥ «ΖΩΣΙΜΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την αγορά κατάλληλου ακινήτου (οικόπεδο με κτίριο) στον οικισμό Μανδρά

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram