Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥ

Αναρτήθηκε σήμερα 30 – 3 – 2018 η διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της «Προμήθειας Υλικών για Επισκευή – Οδόστρωση Περιφερειακής οδού Μανδρακίου Δ. Νισύρου» με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα προκύψει από την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, προϋπολογισμού 54.783,20 Ευρώ με το Φ.Π.Α. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 12/04/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου, στο Μανδράκι Νισύρου, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής παραλαβής και Αξιολόγησης Προσφορών που έχει συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτό, με την υπ’ αριθ. 9/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Ώρα προθεσμίας υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού ορίζεται η 10η πρωινή της ημέρας αυτής.

Για να διαβάσετε τη διακήρυξη, πατήστε εδώ.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο του Δήμου Νισ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ» Ο Δήμαρχος Νισύρου προκ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη συντήρηση των μονάδων αφαλ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ» Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάβαθμιση των αντλιοστασίων στην αφαλάτω

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ» Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσ

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram