Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ (προμήθεια κόκκων καουτσούκ)&

Αναρτήθηκε σήμερα 12 Οκτωβρίου 2017 η διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ (προμήθεια κόκκων καουτούκ)” για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας κόκκων καουτσούκ, σύμφωνα με το άρθρ.117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη τιμή, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα προκύψει από την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών, προϋπολογισμού 12.870,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 24/10/2017, ημέρα Τρίτη και ‘Ωρα παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 12:30 π.μ.. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών Θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού.

Για να διαβάσετε τη διακήρυξη του συνοπτικού διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

0 views0 comments

Recent Posts

See All

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο του Δήμου Νισ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ» Ο Δήμαρχος Νισύρου προκ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη συντήρηση των μονάδων αφαλ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ» Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάβαθμιση των αντλιοστασίων στην αφαλάτω

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ» Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσ

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram