Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη συντήρηση των μονάδων αφαλ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ»

Ο Δήμαρχος Νισύρου

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ”, σύμφωνα με το άρθρ. 117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 49.600,00 Ευρώ, με Φ.Π.Α. 24%. 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΑΦΜ 099269211) Είδος αναθέτουσας αρχής: ΟΤΑ Δ/νση: Μανδράκι Νισύρου, 85303 Τηλ.: 2242031171 Telefax: 2242031330 E-mail: texnikaerga@nisyros.gr Κωδικός NUTS: EL421 Ιστοσελίδα: www.nisyros.gr 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στις διευθύνσεις διαδικτύου www.nisyros.gr, www.promitheus.gov.gr (ΑΔΑΜ: 21PROC008294184). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τον Δήμο Νισύρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών δωρεάν. Συμπληρωματικές πληροφορίες θα δίνονται στο τηλ. 2242031171, fax 2242031330. 3. Κωδικοί CPV: 42912340-7 «Συσκευές αφαλάτωσης». 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ”. 5. Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. Η γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η ελληνική. 6. Χρόνος ισχύος της σύμβασης: Η παράδοση των υπό προμήθεια ειδών ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και δεν θα υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες. 7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα. 8. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 30/03/2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών και ώρα 10:00 π.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 10. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Νισύρου με Ίδιους Πόρους. Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κ.Α. 25.6662.04 από τον προϋπολογισμό του 2021. 11. Ενστάσεις: Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής υποβάλλονται ενστάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 12. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος

Χριστοφής Ι. Κορωναίος

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΕΥΔ

4 views0 comments

Recent Posts

See All

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο του Δήμου Νισ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ» Ο Δήμαρχος Νισύρου προκ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάβαθμιση των αντλιοστασίων στην αφαλάτω

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ» Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσ

Διακήρυξη διαγωνισμού για μίσθωση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του Δήμου Νισύρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ» Ο Δήμαρχος Νισύρου

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram