top of page

Διακήρυξη διαγωνισμού για μίσθωση μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Νισύρου

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ»

Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο “ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ”, σύμφωνα με το άρθρ. 117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά βάσει τιμής, προϋπολογισμού 40.000,00 Ευρώ, προ Φ.Π.Α. 24%. 1. Αναθέτουσα Αρχή – Στοιχεία επικοινωνίας: Αναθέτουσα αρχή: ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ (ΑΦΜ 099269211) Είδος αναθέτουσας αρχής: ΟΤΑ Δ/νση: Μανδράκι Νισύρου, 85303 Τηλ.: 2242360514 Telefax: 2242031330 E-mail: texnikaerga@nisyros.gr Κωδικός NUTS: EL421 Ιστοσελίδα: www.nisyros.gr 2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στις διευθύνσεις διαδικτύου www.nisyros.gr, www.promitheus.gov.gr (ΑΔΑΜ: 20PROC007697754). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από τον Δήμο Νισύρου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν αντίγραφα αυτών δωρεάν. Συμπληρωματικές πληροφορίες θα δίνονται στο τηλ. 2242360514, fax 2242031330. 3. Κωδικοί CPV: [45520000-8 Ενοικίαση εξοπλισμού χωματουργικών εργασιών με χειριστή] 4. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: “ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ”. 5. Προσφορές: Γίνονται δεκτές προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να υποβάλει μόνο μία οικονομική προσφορά. Δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικών προσφορών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή αντιπροσφορών. Η γλώσσα σύνταξης προσφορών είναι η ελληνική. 6. Χρόνος ισχύος της σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) ημερολογιακό έτος ή έως εξαντλήσεως του ποσού του προϋπολογισμού από την επομένη της υπογραφής της σύμβασης. 7. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που λειτουργούν νόμιμα. 8. Παραλαβή προσφορών: Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, ορίζεται η 03/12/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα λήξης παραλαβής των προσφορών ορίζεται η 10:00 πμ. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημοτικό κατάστημα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016. Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών και ώρα 10:00 π.μ. θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της Επιτροπής διαγωνισμού. 9. Χρόνος ισχύος προσφορών: Οι προσφέροντες δεσμεύονται με την προσφορά τους για διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 10. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του παρακάτω Κ.Α.Ε ως εξής: – 30.6233 Μισθώματα μηχανημάτων-Τεχνικών εγκαταστάσεων με ποσό 24.800€ από τον προϋπολογισμό του 2020, – 30.6233 Μισθώματα μηχανημάτων-Τεχνικών εγκαταστάσεων με ποσό 24.800€ από τον προϋπολογισμό του 2021. Σχετική η υπ’ αριθ. 337/7149/11.11.2020 (ΑΔΑ: 6Θ05ΩΚΜ-Θ7Ψ) απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης. 11. Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού και κατά πράξεων της αναθέτουσας αρχής υποβάλλονται σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016. 12. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

         Ο Δήμαρχος

                                                                                                                      Χριστοφής Ι. Κορωναίος

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε πως στο κείμενο της διακήρυξης που δημοσιεύθηκε σχετικά με τον συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης της γενικής υπηρεσίας με τίτλο: “Μίσθωση μηχανημάτων έργου για τις ανάγκες του Δήμου Νισύρου για ένα (1) έτος”, οι σελίδες 53-58 “Παράρτημα V – Φύλλο συμμόρφωσης” δεν αντιστοιχούν στον παρόντα διαγωνισμό και ως εκ τούτου να μην ληφθούν υπόψη.

10 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακολουθήστε από αύριο την Ακουλουθία των Χαιρετισμών και της Μεγάλης Εβδομάδας, σε ζωντανή μετάδοση από την Παναγία Ποταμίτισσα στην ιστοσελίδα του Δήμου Νισυρίων www.nisyros.gr/live2

Comments


bottom of page