Διακήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81). β) το Ν.3852/2010. γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018. δ) την αριθ. 20/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση ακινήτου. δ) την 20/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 6ΖΥ2ΩΚΜ-ΣΥ7

  2. Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας 6Ε5ΠΩΚΜ-ΛΛΒ

Recent Posts

See All

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ ΟΜΟΡΟΥ ΤΟΥ «ΖΩΣΙΜΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την αγορά κατάλληλου ακινήτου (οικόπεδο με κτίριο) στον οικισμό Μανδρά

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram