Διακήρυξη δημοπρασίας για μίσθωση ακινήτου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ

Έχοντας υπόψη: α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α’ 77/30-3-81). β) το Ν.3852/2010. γ) το Δ.Κ.Κ (Ν.3463/06), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/2018. δ) την αριθ. 20/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση ακινήτου. δ) την 20/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της διακήρυξης της δημοπρασίας.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

  1. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 6ΖΥ2ΩΚΜ-ΣΥ7

  2. Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας 6Ε5ΠΩΚΜ-ΛΛΒ

Recent Posts

See All

Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου

Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση ακινήτου Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ Προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου που περιγράφεται παρακάτω: Εμβαδόν κύριων χώρων: 122,85τ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο του Δήμου Νισ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ» Ο Δήμαρχος Νισύρου προκ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη συντήρηση των μονάδων αφαλ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ» Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram