Διαγωνισμός “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ”

Ο Δήμαρχος Νισύρου

Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ”, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού 70.000,00 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Σχετικά έγγραφα:

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης 4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

3 views0 comments

Recent Posts

See All

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση κουφωμάτων στο δημοτικό σχολείο του Δήμου Νισ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ» Ο Δήμαρχος Νισύρου προκ

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη συντήρηση των μονάδων αφαλ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ» Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει

Διακήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την ανάβαθμιση των αντλιοστασίων στην αφαλάτω

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ME ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗΣ» Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσ

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram