Διαγωνισμός “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ”

Ο Δήμαρχος Νισύρου

Προκηρύσσει ανοικτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσιών Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ”, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016, με ηλεκτρονική υποβολή προσφορών μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσας από οικονομικής άποψη προσφοράς, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, προϋπολογισμού 70.000,00 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Σχετικά έγγραφα:

1.ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 2.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική τεχνική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης 4.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 5.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 6.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 7.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

7 views

Recent Posts

See All

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΝΙΣΥΡΟΥ ΟΜΟΡΟΥ ΤΟΥ «ΖΩΣΙΜΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Προκηρύσσει δημοπρασία για την αγορά κατάλληλου ακινήτου (οικόπεδο με κτίριο) στον οικισμό Μανδρά

Designed by Michael Pachos

Δήμος Νισύρου 2021 |Nisyros.gr 

  • Facebook
  • Instagram