Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής 2022

Αριθ. Απόφασης 1/2022

Αποδοχή απόφασης ΙB’ κατανομής ποσού 25.329,94 € από τους ΚΑΠ έτους 2021 για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

1 2022 ΙΒ ΚΑΠ ΩΣ00ΩΚΜ-ΘΘΡ
.pdf
Download PDF • 142KB

Αριθ. Απόφασης 2/2022

Έγκριση υποβολής αιτήματος στα πλαίσια του προγραμματισμού προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή σύμβασης μίσθωσης έργου για το έτος 2022, κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 4829/2021.

2 2022 Προγραμματισμός προσλήψεων ΙΔΟΧ 2022 6ΞΑΧΩΚΜ-ΦΞΤ
.pdf
Download PDF • 250KB

Αριθ. Απόφασης 3/2022

Αποδοχή Α΄ Κατανομής, ποσού 4.090,00 € από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022, στο Δήμο Νισύρου, για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

3 2022 ΚΑΠ Α Ψ6Ρ7ΩΚΜ-501
.pdf
Download PDF • 142KB

Αριθ. Απόφασης 4/2022

Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμού συμβάσεων γενικών υπηρεσιών του Δήμου για το έτος 2022.

4 2022 Συγκρότηση επιτροπής γενικών υπηρεσιών 63Β0ΩΚΜ-ΦΘΥ
.pdf
Download PDF • 157KB

Αριθ. Απόφασης 5/2022

Συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών του Δήμου για το έτος 2022.

5 2022 Συγκρότηση επιτροπής προμηθειών ΨΞΩΡΩΚΜ-ΠΑΡ
.pdf
Download PDF • 154KB

Αριθ. Απόφασης 6/2022

Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του Δήμου για το έτος 2022.

6 2022 Συγκρότηση επιτροπής ενστάνσεων 6ΝΒΞΩΚΜ-7ΜΕ
.pdf
Download PDF • 155KB

Αριθ. Απόφασης 7/2022

Αποδοχή απόφασης Α’ κατανομής ποσού 36.001,06 € από τους ΚΑΠ έτους 2022 για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών.

7 2022 Α ΚΑΠ 2022 ΨΓΨ1ΩΚΜ-Ρ4Ψ
.pdf
Download PDF • 140KB

Αριθ. Απόφασης 8/2022

Αίτημα παράτασης Της διάρκειας της με αρ. 4791/21.07.2021 (21SYMV008953609) σύμβασης με την εταιρία «Αθ. Καραγιλάνης Α.Ε.».

8 2022 Παράταση Καραγιλάνης 9ΑΟΗΩΚΜ-ΠΛΝ
.pdf
Download PDF • 147KB

Αριθ. Απόφασης 9/2022

Αποδοχή απόφασης κατανομής ποσού 6.588,00 € για την κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας προσωπικού καθαριότητας, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στις σχολικές μονάδες, για το διδακτικό έτος 2021-2022.

9 2022 ΚΑΠ Μισθοδοσία Καθαρίστριας 91ΧΣΩΚΜ-ΘΚ8
.pdf
Download PDF • 141KB

Αριθ. Απόφασης 10/2022

Έγκριση της με αρ. 2.2022 (ΑΔΑ: 6ΘΛΔΟΕΞΧ-Β5Ι) απόφασης της ΔΗΚΕΝ.

10 2022 Έγκριση της 2_2022 Ρ48ΗΩΚΜ-0ΔΝ
.pdf
Download PDF • 161KB

Αριθ. Απόφασης 11/2022

Έγκριση της με αρ. 3.2022 (ΑΔΑ: 6ΧΓ4ΟΕΞΧ-Ξ1Η) απόφασης της ΔΗΚΕΝ.

11 2022 Έγκριση της 3_2022 ΔΗΚΕΝ ΨΦ0ΖΩΚΜ-8ΒΞ
.pdf
Download PDF • 139KB

Αριθ. Απόφασης 12/2022

Έγκριση της με αρ. 4.2022 (ΑΔΑ: ΨΑ4ΚΟΕΞΧ-ΗΣΤ) απόφαση της ΔΗΚΕΝ.

12 2022 Έγκριση της 4_2022 ΔΗΚΕΝ Ω5ΧΓΩΚΜ-7ΒΡ
.pdf
Download PDF • 138KB

Αριθ. Απόφασης 13/2022

Έγκριση του σχεδίου δανειακής σύμβασης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την εκτέλεση έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας και αγωγός μεταφοράς λυμάτων Μανδράκι - ΕΕΛ Δήμου Νισύρου», όπως αυτό εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

13 2022 Έγκριση σχεδίου σύμβασης ΤΠΔ ΕΕΛ 9Ψ1ΣΩΚΜ-ΒΡ6
.pdf
Download PDF • 384KB

Αριθ. Απόφασης 14/2022

Έγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νισύρου με το ΕΜΠ (ΑΔΑΜ: 21SYMV009056324).

14 2022 Παράταση Προγραμματικής με ΕΜΠ 6ΨΘΜΩΚΜ-Φ3Φ
.pdf
Download PDF • 314KB

Αριθ. Απόφασης 15/2022

Λήψη απόφασης αναφορικά με την διόρθωση του υπολοίπου του λογαριασμού έκτακτα ειδικευμένα της 31.12.2021.

15 2022 Διόρθωση του υπολοίπου του λογαριασμού έκτακτα ειδικευμένα 6ΘΝ3ΩΚΜ-ΛΛΚ
.pdf
Download PDF • 333KB

Αριθ. Απόφασης 16/2022

Υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναφορικά με την επιβολή και τον καθορισμό του συντελεστή του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού έτους 2022.

16 2022 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 2022 9ΔΓΖΩΚΜ-80Π
.pdf
Download PDF • 434KB

Αριθ. Απόφασης 17/2022

Υποβολή εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο αναφορικά με την επιβολή και τον καθορισμό των συντελεστών των τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης και αποχέτευσης έτους 2022.

17 2022 Τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης 2022 6ΘΦΠΩΚΜ-Γ7Ν
.pdf
Download PDF • 482KB

Αριθ. Απόφασης 18/2022

Έγκριση υποβολής αιτημάτων για κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών μέσω του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ) στα πλαίσια του Α’ κύκλου κινητικότητας 2022.

18 2022 Κινητικότητα Α' 2022 ΨΟΓΔΩΚΜ-79Ρ
.pdf
Download PDF • 173KB

Αριθ. Απόφασης 20/2022

Έγκριση ταμιακών πρωτοκόλλων των μηνών Ιουνίου, Ιουλίου, Αυγούστου, Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του οικονομικού έτους 2021.

20 2022 Ταμειακά Πρωτόκολλα 2021 6ΟΘΓΩΚΜ-Ξ7Ε
.pdf
Download PDF • 1.14MB

Αριθ. Απόφασης 21/2022

Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022.

21 2022 Προϋπολογισμός 2022 66ΣΞΩΚΜ-ΒΞΔ
.pdf
Download PDF • 1.51MB

Αριθ. Απόφασης 22/2022

Αποδοχή απόφασης Α’ κατανομής ποσού 227.500,00 € από τους ΚΑΠ έτους 2022 σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους.

22 2022 Α ΚΑΠ Νησιωτικοί Δήμοι 6Μ4ΘΩΚΜ-ΦΥΥ
.pdf
Download PDF • 159KB

Αριθ. Απόφασης 23/2022

Αποδοχή χρηματοδότησης δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το έργο «Ύδρευση οικισμών Εμπορειού και Νικειών του Δήμου Νισύρου».

23 2022 Αποδοχή χρηματοδότησης απο ΤΠΔ_Ύδρευση οικισμών_91ΘΘΩΚΜ-ΗΨΨ
.pdf
Download PDF • 179KB

Αριθ. Απόφασης 24/2022

Έγκριση της με αρ. 19.2022 (ΑΔΑ: ΨΦ0ΚΟΕΞΧ-ΠΦΧ) απόφασης της ΔΗΚΕΝ

24 2022 Έγκριση απόφασης 19.2022 ΔΗΚΕΝ Ψ1Κ5ΩΚΜ-ΓΗ4
.pdf
Download PDF • 153KB

Αριθ. Απόφασης 25/2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Έγκριση υποβολής πρότασης του έργου με τίτλο: «Βελτίωση-Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου Πάλοι–Λιες Δήμου Νισύρου», προς ένταξη και χρηματοδότηση στην Πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 4: «Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 4.3: «Στήριξη για επενδύσεις σε υποδομές που συνδέονται με την ανάπτυξη, τον εκσυγχρονισμό ή την προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομίας», ΔΡΑΣΗ 4.3.4: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και έγκριση μη υφιστάμενου ιδιοκτησιακού καθεστώτος του έργου.

25 2022 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (ΟΕ) 6ΔΕΚΩΚΜ-Β
.
Download • 173KB


32 Προβολές

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Designed by Michael Pachos

  • YouTube
  • Facebook
  • Instagram

Δήμος Νισύρου 2022 |Nisyros.gr