top of page

THE  В Общинската детска градина, която се намира в Мандраки, се настаняват 24 деца на възраст 2-4 години до записването им в детската градина. Детската градина, която е предимно място за обучение и безопасно настаняване на деца в предучилищна възраст, има за цел:

  • Да осигури единно предучилищно образование по най-съвременни научни данни. Да помогне на децата да се развиват цялостно, физически, умствено, емоционално и социално.

  • Елиминирайте колкото е възможно повече различията, които могат да възникнат от културното, финансовото и образователното ниво на техните родители.

  • Да служи на родителите и същевременно да ги сенсибилизира по въпросите на съвременната педагогика и психология.

детска градина
bottom of page