ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΟΥΣ 2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΣΥΡΟΥ

Για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα µε το άρθρο 118, παρ. 5 του ν.4412/2016.

Για να διαβάσετε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.

Για την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ.

Για την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις για το έτος 2018.

Αναρτήθηκε σήμερα στις 16 - 10 - 2018, πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για εγγραφή στους καταλόγους της Νισύρου για το 2018, σε μια ή περισσότερες από κατηγορίες έργων/μελετών όπως αυτές αναγράφονται στην πρόσκληση, με σκοπό τη συμμετοχή σε δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις.

Για να διαβάσετε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.

Για την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε εδώ.

Για την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΔΟΥ”

Ο Δήμαρχος Νισύρου προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΤΡΑΚΥΚΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΚΙΒΩΤΑΜΑΞΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΔΟΥ”, σύμφωνα με το άρθρ. 117 του Ν.4412/2016, με σφραγισμένες προσφορές σε ενιαίο έντυπο προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμού 19.500,00 Ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

Γιαν  να διαβάσετε την περίληψη της διακήρυξης του συνοπτικού διαγωνισμού, πατήστε εδώ.

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων

ypeka

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ No GR02.02ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009 - 2014)
Πρόγραμμα:
GR02 - Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων

Παραδοτέο:
«Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία και διαχείριση υδατικών συστημάτων που παρουσιάζουν περιβαλλοντικά προβλήματα ή απώλεια βιοποικιλότητας»

Για να διαβασετε την πρόσκληση, πατήστε εδώ.